OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

https://bez-kolejki.um.wroc.pl

 

 

 

Urząd Miejski Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony https://bez-kolejki.um.wroc.pl.

 

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-14

 

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

 

Strona internetowa https://bez-kolejki.um.wroc.pl zawiera:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski Wrocławia i przy udziale osób z niepełnosprawnościami.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Mita e-mail:pawel.mita@um.wroc.pl.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony bez-kolejki.um.wroc.pl odpowiada:
Wydział Obsługi Urzędu Miejskiego Wrocławia e-mail: wou@um.wroc.pl,

Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Lewandowska
e-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 76-77

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego Wrocławia:

ul. W. Bogusławskiego 8,10

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miejski Wrocławia realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz) https://bip.um.wroc.pl/artykul/394/44137/polaczenie-online-z-tlumaczem-jezyka-migowego.

STATEMENT ON THE AVAILABILITY OF THE WEBSITE

https://bez-kolejki.um.wroc.pl

 

 

 

The Municipality of Wroclaw undertakes to ensure the availability of its website in accordance with the provisions of the Act of April 4, 2019, on digital availability of websites of public entities. The statement on the accessibility applies to the webpage in question https://bez-kolejki.um.wroc.pl.

 

 

Date of website publication: 2020-12-14

Date of last major update: 2020-12-14

 

 

The website is compliant with the Act of April 4, 2019 on the digital availability of websites of public entities.

 

Webpage https://bez-kolejki.um.wroc.pl contains:

Date of making of the Declaration and method of assessing digital availability.

Statement made on: 2020-12-11

The declaration was prepared on the basis of a self-assessment carried out by the Wrocław Municipality and with the participation of people with disabilities.

The website allows the use of standard keyboard shortcuts.

Feedback and contact details

Should you encounter any problems with the availability of the website please feel free to contact us. The contact person is Paweł Mita e-mail:pawel.mita@um.wroc.pl. You may use the same channels to submit applications for the provision of unavailable information and requests to ensure availability.

Application and complaint procedure

The following unit is responsible for considering comments and requests regarding the https://bez-kolejki.um.wroc.pl website:
Inhabitants Service Department of the Municipality of Wrocław e-mail: wou@um.wroc.pl,

Availability Coordinator: Agnieszka Lewandowska
e-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 76-77

Everyone has the right to:

The request should include:

 

The public entity should comply with the request immediately, not later than within 7 days from the request submission date. If the public entity is unable to meet the above term, it must immediately inform the requesting person of the soonest possible date on which the request will be considered. The date, however, cannot be more than 2 months from the request submission date. If the public entity is unable to ensure digital availability, it may suggest an alternative method of access to information. If the public entity refuses to comply with the request to ensure availability or to apply an alternative method of access to information, the requesting person may file a complaint regarding ensuring digital availability of a website, a mobile application or a part thereof.

 

The requesting party submit a complaint to the Mayor of the city of Wrocław about the failure to meet these deadlines and the refusal to execute the request:
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

Having exhausted the above procedure, the requesting person may also submit an application to the Polish Ombudsmen link to the Ombudsmen website

Architectural accessibility

of the seat of the Municipality of Wrocław:

ul. W. Bogusławskiego 8,10

 

Information on the availability of a sign language interpreter:

The Municipality of Wrocław provides services for deaf people helping to get in touch with the sign language interpreter through an on-line connection sign language interpreter https://bip.um.wroc.pl/artykul/394/44137/polaczenie-online-z-tlumaczem-jezyka-migowego.

ЗАЯВА ПРО ДОСТУПНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСУ

https://bez-kolejki.um.wroc.pl

 

 

 

Міський уряд Вроцлава зобов’язується забезпечувати доступність свого вебсайту відповідно до положень Закону від 4 квітня 2019 року «Про цифрову доступність інтернет-сторінок публічних суб’єктів». Заява про доступність застосовується до предметного вебсайту https://bez-kolejki.um.wroc.pl.

 

 

Дата публікації вебсайту: 2020-12-14

Дата останнього суттєвого оновлення: 2020-12-14

 

 

Вебсайт відповідає положенням Закону від 4 квітня 2019 року «Про цифрову доступність інтернет-сторінок публічних суб’єктів».

 

Вебсайт https://bez-kolejki.um.wroc.pl містить:

Дата підготовки Декларації та методу оцінки цифрової доступності.

Заяву підготовлено: 2020-12-11

Декларацію розроблено на підставі самооцінки, здійсненої Міським урядом Вроцлава, та за участі осіб з інвалідністю.

На вебсайті можна користуватися стандартними гарячими клавішами.

Зворотна інформація і контактні дані

У випадку виникнення проблеми з доступністю вебсайту просимо зв’язатися з нами. Контактною особою є Павел Міта , емейл:pawel.mita@um.wroc.pl. Таким самим чином можна клопотатися про надання недоступної інформації та клопотатися про забезпечення доступності.

Процедура подання заяв та скарг

Відповідальним за розгляд заяв та пропозицій, що стосуються вебсайту bez-kolejki.um.wroc.pl є:
Відділ обслуговування Міського уряду Вроцлава, емейл: wou@um.wroc.pl,

Координатор з питань доступності: Агнешка Левандовська
e-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
тел. +48 71 777 76-77

Кожен має право:

Запит повинен містити:

 

Розгляд заяви повинен відбутися негайно, не пізніше, ніж протягом 7 днів. Якщо протягом цього терміну неможливо забезпечити надання доступу або доступ в альтернативній формі, його необхідно забезпечити не пізніше, ніж протягом 2 місяців з дати подання запиту. Якщо забезпечення цифрової доступності є неможливим, публічний суб’єкт може запропонувати альтернативний спосіб доступу до інформації. У випадку, якщо публічний суб’єкт відмовить у реалізації запиту, який забезпечує доступ або альтернативний спосіб доступу до інформації, заявник може подати скаргу щодо забезпечення цифрової доступності вебсайту, мобільного додатку або елементу вебсайту, або елементу мобільного додатку.

 

На недотримання цих термінів та на відмову у реалізації запиту можна поскаржитися Президенту Вроцлава:
50-141 Вроцлав пл. Нови Тарг 1 -8
емейл: kum@um.wroc.pl
тел. +48 71 777 77 77

Після вичерпання вищезазначеної процедури також можна скаржитися Речнику громадянських прав Посилання на сторінку Речника громадянських прав

Архітектурна доступність

Місця знаходження Міського уряду Вроцлава:

вул. В. Богуславського 8,10

 

Інформація про доступність сурдоперекладача:

Міський уряд Вроцлава реалізує обслуговування слабочуючих осіб шляхом з’єднання в онлайн-формі, завдяки чому у будь-який момент можна зв’язатися з срдоперекладачем (відео-перекладач) https://bip.um.wroc.pl/artykul/394/44137/polaczenie-online-z-tlumaczem-jezyka-migowego.